Categorieën

Best verkochte producten

ALGEMENE COMMERCIËLE VOORWAARDEN VOOR EXPORT 

 • 1. Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt zijn deze Algemene Handelsvoorwaarden volledig van kracht.
   
 • 2. Een levering van op maat gemaakte goederen worden geacht uitgevoerd te zijn binnen het bereik van + / - 5% van de bevestigde hoeveelheid.Klant gaat akkoord met afname en betaling van een levering op voorwaarde dat de geleverde hoeveelheid binnen het opgegeven bereik is. De op maat gemaakte goederen worden omschreven als artikelen niet regelmatig vervaardigd door de leverancier of niet opgenomen in zijn recente prijslijst (catalogus) of, indien deze zijn opgenomen in de prijslijst (catalogus), artikelen voorzien van een reclame-drukwerk door de klant gevraagd.
   
 • 3. Het engagement van de leverancier om de goederen te leveren, wordt geacht te zijn vervuld op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de eerste expediteur die verantwoordelijk is voor het transport naar de klant. De risico's met betrekking tot de goederen (risico van verlies, vernietiging of andere schade) gaat over op de klant op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de expediteur. De klant heeft recht om een expediteur te selecteren en, indien deze dit niet te expliciet doet, staat de leverancier vrij een expediteur te selecteren. De goederen worden goed verpakt door de leverancier op een manier die meestal gebruikelijk is voor de goederen in de handelsrelaties.Tenzij de afnemer de Leverancier met de transportinstructies of andere informatie die nodig is voor de goederen dispatching, vervolgens na de overeengekomen leveringstermijn de leverancier gerechtigd hetzij de goederen in een  winkel op kosten en risico van de klant gebracht of verzending ze naar het adres van de klant. In dit geval komen alle kosten die in verband staan met de levering of de opslag van de goederen voor rekening van de klant. Opslagkosten bedraagt 1% van de goederenwaarde die berekend worden vanaf de begonnen maand na 2 weken na de vereiste dispatching datum.  De goederen blijven eigendom van de leverancier totdat de kosten volledig zijn betaald door de klant.
   
 • 4.  De klant heeft geen recht op enig bedrag of verrekening van enig verschuldigd bedrag te  verrekenen met een tegenvordering van welke aard dan ook te hebben.De klant is niet bevoegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier van zijn eigen wil,tot een aftrek van kortingen uit te voeren voor vroegtijdige betalingen en de te betalen facturen  en de geleverde goederen te korten.De klant is niet gerechtigd om eenzijdig claims van zijn vorderingen uit te voeren m.b.t. de vordering(en) van de leverancier.
   
 • 5. In het geval dat de klant er niet in slaagt te betalen voor de goederen de wederzijdse partijen overeen zijn gekomen zijn overeengekomen dat bij geval in gebreke de hierdoor ontstane kosten, 0,5% van het uitstaande bedrag voor elke dag dat de klant in gebreke voor zijn/haar rekening  is.
   
 • 6. Tenzij klant annulering  van de hele of gedeelte van zijn bestelling is men verplicht deze annulering 4 weken voor de bevestigde leveringsdatum uiterlijk schriftelijk te melden. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen wordt een sanctievergoeding vastgesteld op 10% van de geannuleerde bestelling koopprijs voor standaard producten, terwijl voor op maat gemaakte goederen de sanctievergoeding 90% bedraagt van de aankoopsom.
   
 • 7. De betalingstermijn voor facturen of voorschotfacturen (indien in het contract van koop overeengekomen) bedraagt 1 maand, de betalingstermijn begint na factuurdatum. Indien klant  nalaat de factuur of voorschotfactuur binnen een maand te voldoen vanaf de vervaldag van de factuurdatum van de leverancier zal rekening houden met de bestelling geannuleerd in overeenstemming met paragraaf 6 van dit document en een recht ontstaat voor de leverancier om de sanctiekosten in rekening te brengen aan de klant – overeenkomstig met paragraaf 6.
   
 • 8. Bankkosten - voor betalingen via direct banking transfers of een documentair krediet van elke  contractuele partij zendingen zijn voor rekening van de klant.Bij betaling middels een cheque of een soortgelijke betaalmethode dienen alle kosten betaald te worden door de klant. Betaling met een cheque is alleen toegestaan op basis van een eerdere schriftelijke overeenkomst met de leverancier. Betalingen worden uitsluitend gemaakt in een valuta die op de factuur is vermeld.  Indien betaling plaatsvindt in een andere valuta (het equivalent bedrag op basis van een conversie met behulp van de wisselkoers van de Tsjechische Nationale Bank - ČNB - geldig op de vervaldag van de factuur) de leverancier recht op vergoeding van de noodzakelijke bankkosten claimen met de klant. Voor de datum van de betaling geldt de dag waarop de koopsom is bijgeschreven op de rekening van de leverancier.
   
 • 9. Tenzij de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders vestigen de leveringsvoorwaarden worden beheerst door levering clausules uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs (de zogenaamde Incoterms 2000), zoals later gewijzigd.
   
 • 10. De klant zal de rechten op de intellectuele eigendom van de leverancier niet verwerven door  overname van de goederen. De klant is niet bevoegd om merken, handelsnamen, handelsnamen, octrooien, industriële ontwerpen, gebruiksmodellen te gebruiken, al dan niet geregistreerd ("Intellectueel Eigendom") zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de  leverancier („Toestemming”). De klant mag niet, zonder toestemming, een domeinnaam registreren van elk niveau bestaande uit de intellectuele eigendom, een deel daarvan, een variant of een verwarrende gelijkenis van een versie van de Intellectuele Eigendom. De klant verbindt zich ertoe niet te proberen om het intellectuele eigendom, een deel daarvan, variatie of een verwarrende gelijkenis versie van de Intellectuele Eigendom te registreren.
   
 • 11. Het koopcontract treedt in werking na ondertekening of akkoord bevinding door gemachtigde vertegenwoordigers van de contractpartijen en in werking is nadat het is geretourneerd aan de leverancier.
   
 • 12. De rechtsverhouding tussen de contractuele partijen wordt beheerst door de Tsjechische wetgeving, met name door de wet nr. 513/91 Coll. zoals later gewijzigd (het Wetboek van Koophandel).
   
 • 13. Alle eerdere overeenkomsten niet uitdrukkelijk vermeld worden als ongeldig beschouwd.
   
 • 14. Eventuele wijzigingen in en wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zullen schriftelijk worden goedgekeurd en worden chronologisch genummerd.
   
 • 15. Deze algemene handelsvoorwaarden is een integrerend deel van elk koopcontract zijn,  in tweevoud uitgevoerd en hebben beide partijen een tegenhanger daarvan ontvangen. In het geval dat sommige bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden verschillend worden behandeld in het koopcontract, zullen de regels van de koop van toepassing zijn.
   
 • 16. De verantwoordelijkheid bij Gebreken en klachten:

  a) De leverancier is verantwoordelijk voor een gebrek in de goederen op het moment dat de goederen worden overgedragen aan de klant, zelfs indien het gebrek wordt later duidelijk wordt  vastgesteld.

  b) De klant is verplicht, alvorens de goederen van de expediteur te accepteren, om uit te  vinden ten minste een fundamentele correspondentie tussen de overgenomen goederen en de gegevens op de pakbon uitgegeven door de leverancier op het moment van verzending, als volgt te controleren:

  - Overeenkomstig aantal paletten en dozen (of andere eenheden gebruikt)

  - Overeenkomstige bruto gewicht van de bestelling.

  Verder is hij verplicht om te controleren op de onbeschadigde staat en geheel van de verpakking (paletten en dozen, of andere eenheden gebruikt). Als een van de bovenstaande parameters niet voldoet, is de bestelling, zeer waarschijnlijk, onvolledig als gevolg door een fout van de expediteur, en de afnemer is verplicht om te reclameren over deze fout met de expediteur en de levering niet te accepteren. Leverancier zal geen rekening houden met defecten van dit personage later door de klant gevonden (op het geheel, ontdekking van vermiste goederen), en dit soort klachten worden  altijd als onrechtmatig beoordeeld.

  c) In het geval dat alle gegevens op de pakbon overeen komen verpakking en de verpakking  niet beschadigd is, de verdedigbaarheid van de klacht moet worden beoordeeld aan de hand  van een reconstructie van de bestelling bij de leverancier, in aansluiting op het brutogewicht van de oorspronkelijke volgorde.

  d)  De Klant dient de goederen (met professionele zorg) direct na ontvangst te inspecteren, terwijl hij rekening houdt met de aard ende hoeveelheid van de goederen. Zichtbare gebreken en/of vastgesteld tekortkomingen in hoeveelheid tijdens de inspectie van de goederen wordt opgeëist onmiddellijk door de klant gemeld middels een overzicht van de geaccepteerde goederen, en binnen 5 dagen na ontvangst bij de leverancier en expediteur worden gemeld. Op voorwaarde dat de klant de leverancier schriftelijk binnen 5 dagen na aanvaarding van de goederen informeert over de geïdentificeerde gebreken, zijn recht op de vorderingen van de genoemde gebreken vervalt.

  e) Een schriftelijke klachtenprotocol wordt afgegeven aan de leverancier en nauwkeurige specificatie van de goederen, beschrijving van de gebreken, het aantal defecte stukken,(nummers van de begeleidende documenten van de goederen), contactpersoon en contactgegevens bevatten om de indiener van de klacht. Een monster van de betrokken beschadigde goederen moeten worden toegevoegd bij het klachtenprotocol. Indien men hier niet aan voldoet, wordt de claim niet als legitiem beschouwt.

  f) In geval dat de klant in gebreke blijft om de goederen te inspecteren of er niet in slaagt om de geïnspecteerde binnen de hierboven vermelde termijn van 5 dagen de goederen te melden, dan gebreken gevonden tijdens zo'n latere inspectie kan alleen worden ingeroepen indien de klant kan aantonen dat de gebreken aanwezig waren in de goederen op het moment dat de risico's met betrekking tot de goederen overgedragen aan de klant.

  g) De verkoper garandeert dat de barcode op alle producten en hun verpakkingen leesbaar moeten zijn. De controle van leesbaarheid maakt deel uit van de output-controle van elk product dat de fabriek verlaat. In overeenstemming met de technische uitrusting van de onleesbaarheid van de streepjescode op de verpakking van de producten (kartonnen doos, plastic behuizing enz.  is uitgesloten.De verkoper erkent de mogelijkheid van eventuele problemen met betrekking tot de leesbaarheid alleen op individuele producten, afhankelijk van de gebruikte  scanapparatuur door de koper.Vorderingen tegen financierbaarheid van maximaal 5% van de totale geleverde hoeveelheid van de goederen wordt beschouwd als een ontvankelijk technologische gebeurtenis.Indien koper een vordering op de onleesbaarheid van de streepjescode op elk van de afzonderlijke producten van de verkoper eisen, zal de schade worden bevestigd slechts 5% van de gebrekkige goederen van het totaal aan koper geleverde hoeveelheid. Mocht een dergelijke beweerde goederen voldoen aan de voorwaarde van de leesbaarheid met de verkoper, zal een dergelijke vordering niet worden erkend.


   
 • 17. Materiële schending van het contract:

  De contractpartijen zijn het volgende overeengekomen om een materiële schending van het contract in overeenstemming met paragraaf define (§) 345 van het Wetboek van Koophandel:-

  - Indien leverancier er niet in slaagt aan een levertijd te voldoen, zelfs als er een voldoende en redelijke termijn tijd is verleend.

  - Klanten niet vervaldata van de fiscale bonnen, facturen of pro-forma facturen ontmoeten

  - Een schending  van artikel 10 daarvan

  In de genoemde gevallen kan de benadeelde partij zich terugtrekken uit de overeenkomst, op basis van een schriftelijke kennisgeving bezorgd aan de andere partij. In de andere gevallen is de schending van het contract worden beschouwd als niet-materieel.

 • 18. Het contract wordt beëindigd door:

  a) de uitvoering van het doel en het onderwerp dat wil zeggen door te voldoen aan de voorwaarden van de contract;

  b) het verstrijken van de looptijd van het contract (in het geval van raamcontracten voor samenwerking);

  c) overeenstemming tussen de contractpartijen;

  d) intrekking van een partij;

  e) frustratie van het contract doel;

  f) opzegging door een van beide partijen;

  g) een gebeurtenis veroorzaakt door overmacht. Voor de toepassing hiervan de overmacht moet gedefinieerd als gevallen van niet-nakoming te wijten aan een objectieve reden, bijvoorbeeld oorlog, revolutie, mobilisatie, opstand, natuurramp etc.

  De beëindiging van het contract na de beëindiging van het recht van de klant om de domeinnaam of een ander doel van de Intellectuele Eigendom het gebruik of de inschrijving waarop de leverancier de toestemming gaf. Op verzoek van de leverancier, zal de klant de domeinnaam toewijzen aan de leverancier, of wordt een dergelijke domeinnaam te annuleren binnen een week na de datum van de beëindiging van het contract.
   

 • 19. Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met de zakelijke contractuele relatie en niet in der minne geregeld definitief worden opgelost door het Arbitragehof van de CR Economische Kamer en CR Agrarische Kamer in Praag, plaats Ceske Budejovice, (door drie arbiters in overleg met de Rekenkamer benoemd regels). Beide partijen verbinden zich ertoe zich te houden met een toekenning van het Hof alsmede gemaakt door een gewone rechtbank.
   
 • 20. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2013 en in werking op de dag dat ze worden ondertekend door beide contractpartijen.
   

 

KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s

CZ 371 30 České Budějovice

Czech republic